REGULAMIN


REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ EDUKACJI DOMOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 18 STYCZNIA 2018 ROKU

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Fundacja Edukacji Domowej ma siedzibę w Krakowie przy ul. Salwatorskiej 16/10, 30-109 Kraków, jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000662837, posiada NIP: 6772415023 oraz numer REGON: 366564118.Fundacja Edukacji Domowej działa, między innymi, w celu promowania edukacji domowej jako trybu kształcenia uczniów równoprawnego względem nauczania w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Fundacja Edukacji Domowej jest administratorem danych osobowych rodziców, którzy udostępniają je za pośrednictwem formularza dostępnegona stronie internetowej Fundacji, w zakładce „Zaproponuj szkołę”.

§ 2 Katalog przetwarzanych danych osobowych
1. Dane osobowe przetwarzane przez Fundację Edukacji Domowej, o których mowa w § 1 ust. 2 powyżej obejmują wyłącznie:
a. imię i nazwisko rodzica,
b. adres e-mail rodzica,
c. numer telefoniczny rodzica.

§ 3 Cel przetwarzania danych osobowych
1. Fundacja Edukacji Domowej przetwarza dane osobowe wymienione w § 2 powyżej wyłącznie w celach związanych z uzupełnianiem prowadzonego przez Fundację Katalogu Szkół Przyjaznych Edukacji Domowej, do którego propozycje szkół mogą składać również rodzice.
2. Fundacja Edukacji Domowej wykorzystuje dane osobowe wymienione w § 2 powyżej wyłącznie w celu umożliwienia Fundacji kontaktu z rodzicem, który proponuje dodanie nowej szkoły do Katalogu Szkół Przyjaznych Edukacji Domowej. Kontakt z rodzicem może mieć formę telefoniczną lub mailową.
3. Fundacja Edukacji Domowej może nawiązać kontakt z rodzicem w przypadku, w którym dla podjęcia decyzji o dodaniu proponowanej przez rodzica szkoły do Katalogu Szkół Przyjaznych Edukacji Domowej niezbędne byłoby uzyskanie od rodzica dodatkowych informacji dotyczących proponowanej przez niego szkoły.

§ 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Fundacja Edukacji Domowej przetwarza dane osobowe rodziców, o których mowa w § 2 powyżej na podstawie ich zgody wyrażonej przez zaznaczenie okienka „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Edukacji Domowej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Salwatorskiej 10, 31-109 Kraków w celach związanych z uzupełnieniem Katalogu Szkół Przyjaznych Edukacji Domowej”, znajdującego się obok formularza dostępnego na stronie internetowej Fundacji, w zakładce „Zaproponuj szkołę”. Opisana wyżej zgoda stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako: „Ustawa”.
2. Udostępnienie przez rodzica danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi obowiązku wynikającego z przepisów prawa, przy czym brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwia dodanie proponowanej przez rodzica szkoły do Katalogu Szkół Przyjaznych Edukacji Domowej. Zgoda rodzica może być odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody po zweryfikowaniu przez Fundację Edukacji Domowej informacji o proponowanej przez rodzica szkole oraz dopisaniu jej do Katalogu Szkół Przyjaznych Edukacji Domowej nie powoduje usunięcia przedmiotowej szkoły z Katalogu.

§ 5 Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Fundacja Edukacji Domowej nie przekaże danych osobowych rodziców żadnym innym podmiotom.
2. Rodzice mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, w tym aktualizacji.
3. Dane osobowe rodziców zostaną usunięte po zweryfikowaniu, czy zaproponowana przez rodzica szkoła może zostać dopisana do katalogu Szkół Przyjaznych Edukacji Domowej.
4. Dane osobowe rodziców przetwarzane są wyłącznie przez osoby zatrudnione przez Fundację Edukacji Domowej, którym Fundacja jako Administrator Danych Osobowych, udzieliła upoważnienia.
5. Fundacja Edukacji Domowej prowadzi ewidencję upoważnień oraz osób, którym nadane zostało upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
6. Nad zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych czuwa ustanowiony przez Fundację Edukacji Domowej Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
7. Fundacja Edukacji Domowej oraz ustanowiony przez nią Administrator Bezpieczeństwa Informacji zapewniają kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych rodziców przez osoby do tego upoważnione.
8. Fundacja Edukacji Domowej, osoby przez nią zatrudnione oraz ustanowiony przez nią Administrator Bezpieczeństwa Informacji zachowują wtajemnicy treść danych osobowych udostępnionych przez rodziców.
9. Fundacja Edukacji Domowej stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych, udostępnionych przez rodziców, odpowiednią do kategorii przetwarzanych danych oraz do potencjalnych zagrożeń dla ich bezpieczeństwa, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez podmioty nieuprawnione, przetwarzaniem niezgodnym z przepisami Ustawy oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
10. Dane osobowe są przechowywane przez Fundację Edukacji Domowej w postaci elektronicznej.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin przetwarzania danych osobowych przez Fundację Edukacji Domowej jestdostępny na stronie internetowej [……………..] oraz dostępny jest w siedzibie sekretariatu Fundacji, przy ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków, w godzinach jej pracy.
2. W zakresie nieunormowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz rozporządzeńwykonawczych do Ustawy.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018r.